Regulamin

1. Definicje
1.1 'Serwis' - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.englishcafe.pl poświęcona nauce i promocji języka angielskiego, prowadzona przez firmę JOEY, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki
1.2 'Użytkownik' - osoba dokonująca rejestracji konta w Serwisie lub korzystająca z tej strony bez posiadania konta
1.3 'Konto' - konto Użytkownika rejestrowane w Serwisie
1.4 'Regulamin' - ogół zasad korzystania z usług świadczonych przez Serwis
1.5 'Polityka Prywatności' - dokument określający procedurę przetwarzania danych osobowych przez Serwis oraz prawa Użytkownika w tym zakresie dostępny pod adresem https://englishcafe.pl/polityka-prywatnosci.

2. Postanowienia Ogólne
2.1 Osoba dokonująca rejestracji w Serwisie oświadcza, że zapoznała się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz akceptuje Politykę Prywatności Serwisu udzielając Serwisowi zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w Polityce Prywatności.
2.2 Po dokonaniu aktywacji Konta zarejestrowana osoba staje się w pełni Użytkownikiem Serwisu.
2.3 Akceptując Regulamin, użytkownik zgadza się na publikację swojego identyfikatora (loginu) oraz innych własnych treści na stronach związanych z serwisem (np. rankingi użytkowników, forum, opinie o serwisie).
3. Konto Użytkownika
3.1 Użytkownik ma prawo usunięcia swojego konta przez wysłanie listu e-mail na adres info@englishcafe.pl
3.2 Serwis ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika, do usunięcia konta Użytkownika w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a w szczególności:
 1. naruszenia ogólnie przyjętych norm pożycia społecznego
 2. używania rażących wulgaryzmów lub słów ogólnie przyjętych za obraźliwe
 3. wypowiedzi naruszających godność osobistą innych Użytkowników lub osób trzecich
 4. zamieszczania treści rasistowskich czy obrażających uczucia religijne
 5. wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich
 6. zamieszczania w Seriwsie materiałów, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich
 7. wykorzystywania Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem
3.3 Zakładając konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie poczty elektronicznej od Serwisu na adres podany przy rejestracji.

4. Prawa autorskie
4.1 Zamieszczając materiały nie swojego autorstwa objęte licencją pozwalającą na taką publikację (m.in. materiały znajdujące się w Public Domain lub objęte licencją Creative Commons), Użytkownik zobowiązany jest należycie poznać i wypełnić wszystkie warunki takiej licencji.
4.2 W przypadku zamieszczania materiałów zaczerpniętych z innych źródeł chronionych prawem autorskim (m.in. książek, publikacji, stron www) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
4.3 W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich przez Użytkownika, Serwis usunie owe materiały natychmiast po uzyskaniu takiej wiedzy.
4.4 Użytkownik zamieszczając materiały swojego autorstwa udziela Serwisowi zgody na ich publikowanie.
4.5 Użytkownik nie rości wobec Serwisu żądania wynagrodzenia za zamieszczone materiały.

5. Opłaty
5.1 Korzystanie z serwisu jest darmowe.
5.2 Serwis planuje wprowadzić sekcję materiałów dostępnych w płatnym abonamencie. Sekcja ta będzie czytelnie oznaczona a Użytkownik będzie mógł z niej korzystać jedynie gdy wyrazi na to zgodę.

6. Zmiany regulaminu
Serwis ma prawo dokonać zmian w niniejszym regulaminie po uprzednim powiadomieniu Użytkowników. Jeśli w terminie czternastu dni od powiadomienia Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, Serwis przyjmuje, że zmiany owe Użytkownik zaakceptował.

7. Ograniczenie odpowiedzialności
7.1 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. naruszenie przez Użytkownika praw autorskich osób trzecich
 2. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis
 3. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika
 4. przerwy w działaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu
 5. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami losowymi niezależnymi od Serwisu
 6. naruszenie przez Użytkownika dóbr osobistych osób trzecich