Q&A - odpowiedzi

Dobry sposób nauki słówek

qword

2010 02 10
09:18
Witam,Chcia³bym zaprezentowaæ Pañstwu rewolucyjny program do nauki s³ówek i zwrotów z dowolnego jêzyka.Obecnie spêdzamy przed ekranem komputera coraz wiêcej czasu.

Dla osób ceni±cych ka¿d± minutê mamy doskona³y program pozwalaj±cy na naukê i pracê przy komputerze w tej samej chwili.

Program dzia³a w taki sposób, i¿ co ustalony czas na ekranie komputera pojawia siê s³ówko lub zwrot, jakiego chcemy nauczyæ siê na pamiêæ. W ten sposób mo¿esz przyswoiæ dziesi±tki s³ów dziennie nie po¶wiêcaj±c na to dodatkowego czasu.

Program posiada wiele dodatkowych funkcjonalno¶ci, dziêki czemu nauka staje siê jeszcze bardziej efektywna.Wiêcej informacji uzyskaj± Pañstwo na stronie www.Qword.plPozdrawiamy

Zespó³ Qword

wróć do tematów jeśli chcesz odpowiedzieć lub zacząć nowy temat, proszę się zalogować
jeśli nie posiadasz konta, możesz je tutaj założyć